O projektu

V poslední době se pozornost značné části společnosti stále častěji obrací k přírodním krásám českých krajin. Již mnoho bylo napsáno o negativním vlivu overtourismu na horské lokality, nicméně větší tlak na přírodní dědictví je patrný i v ostatních ekosystémech, zejména dobře dostupných (např. příměstské lesy a louky). Odborníci se shodují, že jedním z klíčových aspektů ochrany těchto ekosystémů je informovanost veřejnosti o hodnotě jednotlivých ohrožených biotopů a o důsledcích, které lidské aktivity na přírodu mají. Na tuto situaci reaguje náš projekt, jehož cílem je zvýšit povědomí o stavu ekosystémů v labském údolí a to jak u místních obyvatel tak i četných tuzemských a zahraničních návštěvníků, poukázat na konkrétní projevy obecných problémů životního prostředí v této oblasti a motivovat k chování, které je příznivé pro životní prostředí.

Projekt byl podpořen z Norských fondů, programu “Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu”, výzva: „Reine“ – Zvyšování povědomí veřejnosti v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech, NF 1.4 – Realizace osvětových a vzdělávacích kampaní v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023
Celkové způsobilé výdaje: 1 990 498,19 Kč s DPH


Cíle projektu

Cílem našeho komplexního projektu je zvýšení povědomí laické veřejnosti včetně dětí a mládeže o problémech životního prostředí v ekosystémech – modelovou oblastí je přírodovědně cenné a biotopově pestré údolí Labe v okolí Ústí nad Labem. Úkolem populárně-naučných výstupů realizovaných v rámci projektu je nejen poskytnutí znalostí o místním přírodně-kulturním dědictví, ale také zvýšení motivace k environmentálně odpovědnému jednání a k ochraně biodiverzity.